Roslagsbanan till City: En bra idé?

Vad tycker partierna? Klicka på respektive parti för att se deras åsikt. Sammanfattning (M) (Kd) (L) (C) (S) (V) (MP) (SD)

Gå direkt till debatten

Inledning

Beslutet att dra om Roslagsbanan grundlades under den så kallade Sverigeförhandlingen. Förhandlingen mynnade ut i ett stort infrastrukturpaket, med bland annat höghastighetståg mellan storstäderna. Sverigeförhandlingen ledde till en stor rapport, där det finns ett utkast till det avtal som blev grunddokument för Roslagsbanans förlängning. Avtalet presenteras nedan.

Avtalet hade föregåtts av utredningarna:

Spårbunden kollektivtrafik – Banverket 2008

Trafikförvaltningen SLL, Rapport 2014-02-03 (255 sidor)

De viktigaste aktörerna i beslutet om att förlänga Roslagsbanan är:

 • Staten
 • Region Stockholm (f. d. landstinget)
 • Stockholms stad
 • Täby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Österåkers kommun

Danderyds kommun har valt att stå utanför uppgörelsen.

Avtalet

Det viktigaste dokumentet för Roslagsbanan kallas Ramavtal 6 – Storstad Stockholm. Det består av fyra delar som är av intresse för Roslagsbanan.

 1. Ramavtal 6 – Storstad Stockholm
 2. Bilaga 1 – Finansieringsplan
 3. Bilaga 2 – Specifikation inkl tidplan
 4. Objektsavtal – Roslagsbanan till City

Avtalet innefattar, förutom Roslagbanans förlängning tunnelbanestation Hagalund, tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan och spårväg Syd. De övriga projekten kommer inte att behandlas på denna sajt.

Den 21 april 2017 undertecknades Ramavtal 6 – Storstad Stockholm. De som undertecknade var finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Karin Wanngård (S) för Stockholms stad, Iréne Lundqvist Svenonius (M) och Kristoffer Tamsons (M) för Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm), [svårläsligt] och [svårläsligt] för Staten genom Sverigeförhandlingen, Leif Gripestam (M) för Täby kommun, Parisia Liljestrand (M) för Vallentuna kommun och Michaela Fletcher (M) för Österåkers kommun.

Samma personer undertecknade samma dag Objektavtal – Roslagsbanan till City.

Avtalet säger att när förlängningen är genomförd kommer Roslagsbanan inte längre att trafikera sträckan Universitetet – Stockholms östra. Det säger vidare att befintlig tunnelbanestation vid Universitet ska fortsatt användas.

Vad som händer med byggnaden Östra station i det här läget står inte helt klart för oss som arbetar med sajten. Vi har lagt upp frågan som en separat del: Ska Östra station rivas?.

Tidplan

Ramavtal 6 – Storstad Stockholm innehåller en grov tidplan.

ÅrAktivitet
1-3Planering, affärsstrategi upphandling konsulter utredning och tillåtlighetsprövning.
2-4Systemhandling/projektering (fortsätter i reducerad omfattning till och med år 9).
1-5Tillståndsprocesser.
3Upphandling huvudentrepenader.
4-11Förberedande arbeten samt Produktion.
7-10Produktion depå respektive fordon.
12Driftsättning
12Trafikstart

År 1 skulle ursprungligen ha varit 2026. Det är nu framflyttat till År 2020. Beslutet om tidigareläggning dokumenterades i ett avtal som staten, Region Stockholm och de medverkande kommunerna undertecknade den 14 oktober 2019. Region Stockholm fattades beslut om tidigareläggningen vid ett fullmäktigemöte 19-20 november 2019. (Protokoll, se sidan 11)

Finansiering

Avtalet innehåller information om finansieringen av förlängningsprojektet (miljoner kronor):

Statlig medfinansiering1 435
Trängselskatt2 119
Kommunal medfinansiering
Stockholms stad275
Täby kommun836
Vallentuna kommun394
Österåkers kommun418
Stockholms läns landsting1 023
Summa6 500

Enligt huvudavtalet (punkt 6.2) finns en gemensam riskreserv, som skall användas vid eventuella fördyringar av något projekten. Riskreserven var satt till 2,1 miljarder.

Staten, Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och Stockholms stad tog huvuddelen av riskreserven. Täby kommun tog 77 miljoner, Vallentuna 36 och Österåker 39.

Kostnaderna

Förlängningen av Roslagsbanan till City kommer enligt planerna att kosta 7,1 miljarder.

De här pengarna kan naturligtvis används till vad som helst. Politikerna prioriterar. Kommunpolitikerna avgör (har avgjort) om kommunernas andel av kostnaderna är bästa sättet att använda pengarna. Regionpolitikerna har i första hand att besluta om en avvägning mellan sjukvård och kollektivtrafik, och sedan om avvägningar inom de båda områdena.

Även staten behöver prioritera sina pengar. De två miljarderna från trängselskatten kan i praktiken användas till vad som helst. Den här tråden handlar om frågan om en förlängning av Roslagsbanan är bästa sättet att använda 7,1 miljarder kronor.

Kostnaderna, som då beräknades till 6,5 miljarder, fördelar sig över åren på följande sätt (se Ramavtal 6 – Bilaga 1, Tabell 1.2):

ÅrMiljoner
192
2275
3275
4366
5641
6824
7824
8824
9732
10641
11641
12365
Totalt6 500

Hela bilden av hur mycket som betalas av vilka över åren återges inte här, men hittas i Ramavtal 6 – Bilaga 1, Tabell 2.3. Det enda som alla pengarna har gemensamt är att de kommer från någon som betalar skatt eller trängselavgift.

Man kan dock lägga märke till några belopp. Drygt två miljarder kommer från trängselskatten och en miljard kommer från Regionen (f.d. landstinget). Närmare två miljarder kommer från kommunerna i avtalet och drygt en miljard kommer från staten.

Bostadsbyggande

En central punkt i Sverigeförhandlingen och Ramavtal 6 är att de deltagande kommunerna skall bygga bostäder i utbyte mot att staten är med och finansierar. Totalt sett rör det sig 29 370 nya lägenheter. (Objektavtalet, Punkt 3.4.)

Stockholms stad skall bygga 500 bostäder, Täby kommun 16 200, Vallentuna kommun 5 650 och Österåkers kommun 7 020 bostäder. (Objektavtalet, Punkt 4.2.)

Några avtalspunkter

Avtalen som helhet kan läsas i länkarna, men några punkter kan uppmärksammas.

I Ramavtal 6 – Huvudavtalet sägs:

 • ”Syftet med Sverigeförhandlingens uppdrag är dels att analysera behoven av åtgärder i storstadens transportinfrastruktur på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet dels identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framförallt storstäderna med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och förtätning.” (Punkt 2.4)
 • ”Uppskattning och kvantifieringar av nyttor utgör dock inte avtalsinnehåll och om gjorda antaganden om nyttor inte infrias medför detta inte att ingångna avtal skall justeras.” (Sista meningen, Punkt 2.5.)
 • ”Parterna ska gemensamt verka för att allmänheten får den information som behövs i samband med genomförande av Projektet. Landstinget [Regionen] har huvudansvar för att upprätta en kommunikationsplan i samråd med övriga Parter.” (Punkt 9.4.) Mer om kommunikationsplanen här. Ett exempel på en kommunikationsplan från ett annat projekt finns här.

Region Stockholm och kommunerna godkänner

För att avtalet skulle bli giltigt krävdes godkännanden av fullmäktige i landsting [Regioner] och kommuner samt Regeringen och Riksdagen. Dessa godkännanden kom under hösten 2017. (Se ”Dokument” i övre listan.)

Hur mycket är 7,1 miljarder?

Den nuvarande bedömningen av kostnaden, 7,1 miljarder, kan jämföras med den totala omsättningen för Region Stockholm och dess bolag (Regionkoncernen) som var 106,5 miljarder år 2019.

Det kan vara mer givande att titta på regionens tillgångar (balansräkningen). I slutet av år 2019 hade regionkoncernen 123,6 miljarder i anläggningstillgångar (tillgångar med lång varaktighet). Summan av regionkoncernens lång- och kortfristiga skulder var vid samma tid 89,5 miljarder.

Allt enligt Region Stockholms årsredovisning för 2019 (sid. 87 och 88).

Bilden är från sommaren 1967. Östra station ligger längst till höger i bilden.
Foto: okänd
Foto: Peter Bjurström
Måndagen den 14 oktober 2019 undertecknades ett avtal som innebär att förlängningen av Roslagsbanan till Stockholms City via Odenplan tidigareläggs med sex år [från 2026 till 2020]. På bilden syns de som undertecknade avtalet, Michaela Fletcher, Österåker (M), Erik Andersson, Täby (M), Kristoffer Tamsons, Region Stockholm (M), Parisa Liljestrand, Vallentuna (M), Tomas Erikssson, Stockholms stad (MP) och Anna König Jerlmyr, Stockholms stad (M)
Foto: Region Stockholm
Foto: Peter Bjurström
Foto: Peter Bjurström
Foto: Peter Bjurström

Arbetet med förlängningen

Information från samhället

Det finns många aspekter på den här frågan. Enligt ramavtalet (se inlägget “En bra idé…), Punkt 9.4 ska “Parterna ska gemensamt verka för att allmänheten får den information som behövs i samband med genomförandet av Projketet. Landstinget [Regionen] har huvudansvar för att upprätta en kommunikationsplan i samråd med övriga Parter.”

Denna kommunikationsplan är i skrivande stund (8 augusti 2020) inte framställd.

Organisationen för genomförandet

Regeringen har den 27 juni 2019 utsett 2019 Catharina Håkansson Boman till ordförande för samtliga styrelser. Catharina Håkansson Boman efterträder Hans Rode som var utsedd till ordförande från 2014 fram till juni 2019. Trafikverket har fått i uppdrag att bistå med sekretariat.

Hur utvecklas arbetet?

Vi skall försöka bli klokare i denna fråga med tiden.

Livet under byggnadstiden

En tredje frågeställning är hur livet för de boende längs banan kommer att gestalta sig under de år som man bygger. Vi skall även försöka ta reda på hur man har tänkt här.

Dela

35 kommentarer på ”

 • Erika L skriver:

  Märkligt att Danderyd inte ingår i förhandlingarna (självvalt eller inte), med tanke på att Roslagsbanan passerar genom hela kommunen. Önskar att Täby kunde satsa på den (påbörjade) förlängningen av tunnelbanan istället för denna utbyggnad.
  Planeringen kan redan te sig föråldrad: vem vet hur vi lever om tio år? Kanske inte alls så många fler vill pendla in till Stockholms city. Dessutom borde en stad så präglad av vatten sluta kämpa mot elementen och gräva oändligt antal tunnlar. Även om Stockholm är betydligt mindre än London, så kan man låta sig inspireras av idén att ha fyra större järnvägsstationer i fyra väderstreck – Londons centrum är stort, och det finns inte en stor station dit alla måste åka.
  Instämmer i att Roslagsbanan fyller en viktig funktion, och att Östra station / Tekniska högskolan är ett mål i sig.
  Stockholm är inte längre ett självklart flyttmål för många, även om stan är ett viktigt centrum.

  Svara Report comment
 • Nina Hällström skriver:

  Ingen bra idé då Odenplan blir ett nytt T-centralen med allt vad det innebär av trängsel, bus, våld och skadegörelse. Låt Östra Station leva kvar som ändstation för Roslagsbanan men koppla ihop den med en spårvagnslinje därifrån, längs Odengatan till St. Eriksplan. Varför ska allt centreras till ett fåtal knutpunkter som snabbt blir sårbara ”getingmidjor”? Istället kan man skapa nätverk som servar större ytor och ger fler möjliga vägar/transportmedel att välja mellan.

  Svara Report comment
 • Jonny skriver:

  Jag undrarhur det hade blivit om man drog gula till Täby Centrum med ett stopp vid Roslags Näsby på vägen (där man ändå bygger om och nytt så det knakar). Då hade pendlare boende längs med både Österskärs- och Kårstalinjen haft samma möjlighet att ta sig till Odenplan och T-centralen (med ett byte) men också Solna och Arenastaden (där fler och fler kontor och arbetsplatser blir till) och flera stopp i Vasastan mellan Odenplan och TC. Dessutom hade de kunnat fortsätta söderut till Farsta och Skarpnäck utan att behöva byta vid TC. Och i de fall byte vid TC behövs kommer förmodligen gula linjen ligga bättre till där under marken än vad Roslagsbanan kommer göra.

  Samtidigt hade de många Roslagsbaneåkare som idag vill ta sig till KTH, Gärdet och Össtermalm i övrigt fortfarande haft kvar den möjligheten. Och boende längs med gula linjens förlängning från Solna till Täby hade såklart också dragit fördelar (som de inte drar av att Roslagsbanan dras om idag).

  Kanske hade det ändå inte varit värt de extra 18 miljaderna – men det är viktigt att de styrande inte bara riktar in sig på att lösa ett specifikt problem (avlasta röda linjen exempelvis) och jämföra kostnaderna för olika lösningar, utan att de räknar hem de totala vinsterna för regionen med olika alternativ innan man börjar jämföra kostnaderna.

  Men om man ändå ska göra såhär undrar jag också om man inte hade kunnat ta chansen och placera Universitetets Roslagsbanestation närmare Tunnelbanestationen när man ändå flyttade på den för några år sen.

  Avseende att resa under jord så ser jag inte det här som ett så stort problem. Det finns många jättefina vyer från Roslagsbanan (har levt längs med Roslagsbanan större delen av mitt liv) men det här handlar ju verkligen bara om sluttampen på resan. I övrigt, visst, det är tråkigare att pendla under jorden men vi måste också komma ihåg att det bor folk i Stockholm vars livskvalitet skulle drabbas om vi börjar dra ovanjordiska tåglinjer genom stan (för att inte tala om stadsbilden).

  Svara Report comment
 • Jack skriver:

  Helt sjukt att lägga så mycket pengar på en museijärnväg. Smalspår slutade att användas på 1900-talet av en anledning. Sjuka kostnader att köpa lok och vagnar till en spårvidd ingen annan använder. Lägg pengarna på något vettigare.

  Svara moderated
 • Mumsan skriver:

  Oansvarigt! Vem tror att den där budgeten håller när ingen annan budget hållits tidigare?
  Tror ni att man kommer kliva av/på i marknivå på.Odenplan eller T-centralen?
  Behåll linjen till Östra station och bygg en rulltrappa direkt från Roslagsbanan ner till perrongen för Tekniska Högskolan!
  Täby har lovat stå för 836 miljoner… De pengarna kan bättre behövas inom kommunen!
  Oansvarigt att gå.med på detta idiotiska framtidsprojekt som inte kommer att leda till förbättringar för oss i Norrort.

  Svara Report comment
 • Mickan skriver:

  Jag håller helt med!
  Bygg en rulltrappa direkt från Östra-perrongen till T-banan! Att hamna långt ner i underjorden på Centralen är ingen vinst.
  De 836 miljoner Täby lovat betala skulle kunna användas mycket bättre inom kommunen!

  Svara Report comment
 • Johan skriver:

  Finns det verkligen någon studie på vart folk fortsätter sin resa efter östra station? Tycker underlaget känns väldigt tunnt.
  Tror verkligen inte att alla som reser med roslagsbanan ska fortsätta in till city.

  Svara Report comment
  • Monik M. skriver:

   Är detta behov atg drå Roslagbana till city ???
   Det borde reka med allt citybana .. T centr och etc
   Snälla kan man tänka lite mera konstruktivt !!!
   Förstårda det fint gammalt charm sem har Roslagsbana ?!!

   Svara Report comment
 • Kalle skriver:

  Det finns bara nackdelar med det här. Det finns inte plats för minst 6 spår under centralen. Stationen skulle ligga så långt ner att tiden dörr till dörr skulle ÖKA. Alla som ska till KTH, stadion och dessa områden blir tvungna att byta i universitet och får längre restid. Allt snack om att röda linjen är fullt är skitsnack, antalet resande på gröna linjen är fler. Det hade varit billigare och snabbare att dra tunnelbanan till roslags Näsby och Täby centrum.

  Svara Report comment
 • Bengt-Åke Grip skriver:

  Att Röda linjen inte har kapacitet för alla de nya resenärer som tillkommer från Norrort plus Lidingö verkar det vara få som känner till. En parallell spårdragning in till city är helt enkelt en nödvändighet. Alternativen var Roslagsbanan som en tunnelbana light från Universitetet för 7 miljarder eller en förlängd gul linje från Odenplan via Solna till Mörby och Täby C för 25 miljarder.
  I det senare fallet lades Roslagsbanan ner norr om Roslags Näsby. Ställs frågan så kanske många ändå föredrar det valda alternativet med Roslagsbanans förlängning.

  Svara Report comment
  • Uffe skriver:

   Jag var spontant mot att gräva ett hål för sju miljarder, och vill inte landa på Odenplan. Bengt-Åkes kommentarer har dock gjort mig betänksam. Problemen med Röda linjen är bestickande. Efter ett tag började jag tänka så här: Det verkar som om Sverigeförhandlingen har skapat sina egna problem. Många bostäder skall byggas mot att man får en dragning till City. Det finns många i Täby som inte vill att kommunen skall växa mer än blygsamt, ”small is beautiful”. Utan utbyggnad faller problemet och man skulle kunna använda pengarna till något bättre.
   Jag undrar dessutom om det inte finns något smartare sätt att lösa kapacitetsproblemen än spårbunden trafik och tunnel, något som kan bli bra mycket dyrare än sagt, och kanske också ganska osmidigt vid byten. Tror att jag trots allt är ganska nöjd med att jag först röstade nej.

   Svara Report comment
  • Kalle skriver:

   Tunnelbana till Täby skulle kunna göras billigare genom att strunta i bergshamra. Fakta är att det inte finns plats under centralen. Det kommer bli en 2km lång flaskhals och sämre trafik än idag

   Svara Report comment
   • Uffe skriver:

    Jag börjar bli lite intresserad av den här frågan. Intressant att det inte finns plats under centralen, undrar hur de som fattar besluten har tänkt här.
    Har också slagits av tanken att det verkar finnas för lite riktig kreativitet vad gäller kollektivtrafik. Kom ihåg att Axel Wennergren hade en massa spännande tankar om Alwegtåg och annat. Vi borde kunna göra något bättre än att gräva dyra hål i marken. Jag har också kommit fram till att jag tycker att det är viktigt att det skall vara lätt att kliva på kollektivtrafik, stationerna bör inte ligga för långt ner. Tunnelbanan vid Östermalmstorg är ett gränsfall, eller kanske till och med för svårtillgänglig.

 • Bengt-Åke Grip skriver:

  Något som väldigt sällan framgår i debatten och är svårt att förklara när Roslagsbanan i tunnel från Universitetet via Odenplan till City diskuteras är att det är nödvändigt då Röda Linjen på Tunnelbanan är FULL, om inte redan idag så om tio år. Det kommer inte finnas kapacitet att köra mer passagerare på Röda linjen, framförallt mellan Östermalmstorg och Slussen. Vallentuna bygger ut. Täby bygger ut. Österåker bygger ut. Danderyd bygger ut. Norrtälje bygger ut. Lidingö bygger ut. Stockholm bygger ut runt Värtahamnen.
  Alternativet hade varit Tunnelbana mellan Täby C och Odenplan, minst 25 miljarder i stället för den beslutade lösningen om 7 miljarder. Samt att Roslagsbanan då lagts ner och Norrortsborna fått åka buss till Täby för att byta till Tunnelbana. Underhåll av parallella spår genom Danderyd över och under jord skulle vara för kostsamt.
  Alltså: Roslagsbanan till Odenplan och City är en förutsättning för att det ska finnas någon Roslagsbana efter 2040.

  Svara Report comment
 • Anonym skriver:

  Allra bäst vore att behålla spåren till Östra och förlänga till Engelbrektsplan dit man kunde åka förr. samt att förlänga den till Hallstavik samt att man dra spåret från Norrtälje till Arlanda så kan man knyta ihop en större del av norrort sam delat av uppland

  Svara Report comment
  • Christina Lysdahl skriver:

   Håller med, förläng Roslagsbanan över jord till Stureplan! Spränga fler tunnlar ända till Odenplan blir bara dyrt och drabbar de boende under lång tid.

   Svara Report comment
  • Jonny skriver:

   Jag vet att Roslagsbanan gick till Engelbrektsplan förr – men med dagens trafik (både spår och bil) är detta verkligen görbart utan ett väldigt rivande?

   Svara Report comment
 • Bo Jörgensen skriver:

  Äntligen! Storstockholms bästa, vackraste och bekvämaste pendel blir ännu bättre. Man når city och Centralen utan byte. Allra bäst vore att även behålla spåren till Östra och förlänga till Engelbrektsplan dit man kunde åka förr. Då får man en optimal lösning.

  Svara Report comment
 • Skarpängstant skriver:

  Jag saknar en enkel beskrivning av syftet med det tänkta projektet, och vilka förväntade konsekvenser som man har lagt i vågskålarna för och emot? (Förutsätter att det är utförligt undersökt och redovisas i de länkade dokumenten, men någon enkel version för lekmän borde gå att redovisa?) Eller är det så enkelt att Stockholms stad vill kunna bygga bostäder hela vägen från Universitetet in till Östra, och få nordostkommunerna att betala?
  Som boende i Skarpäng har vi ändå inte tillgång till Banan, utan hoppas på bussar och att de kan ta sig till och från Mörby. Alternativt att man tar bilen, då…

  Svara Report comment
  • Bengt-Åke Grip skriver:

   Här är den egentliga bakgrunden.
   Nordostkommunernas befolkning ökar snabbt. Röda linjens kapacitet mellan Östermalmstorg och Slussen går inte att klara i framtiden om inte en parallell spårförbindelse byggs. Den nya gula tunnelbanan förlängs från Solna till Täby (25 miljarder) eller Roslagsbanan förlängs till Odenplan och City (7 miljarder). Valet föll på det senare.

   Svara Report comment
   • Anonym skriver:

    Man undrar då hur det hade blivit om man drog gula till Täby Centrum med ett stopp vid Roslags Näsby på vägen (där man ändå bygger om och nytt så det knakar). Då hade pendlare boende längs med både Österskärs- och Kårstalinjen haft samma möjlighet att ta sig till Odenplan och T-centralen (med ett byte) men också Solna och Arenastaden (där fler och fler kontor och arbetsplatser blir till) och flera stopp i Vasastan mellan Odenplan och TC. Dessutom hade de kunnat fortsätta söderut till Farsta och Skarpnäck utan att behöva byta vid TC.

    Samtidigt hade de många Roslagsbaneåkare som idag vill ta sig till KTH, Gärdet och Össtermalm i övrigt fortfarande haft kvar den möjligheten. Och boende längs med gula linjens förlängning från Solna till Täby hade såklart också dragit fördelar (som de inte drar av att Roslagsbanan dras om idag).

    Som Solnabo hade jag också fått lättare att ta mig till mina vänner och familj i Täby, Danderyd och Åkersberga, men aja, det är kanske inte i sig värt några miljarder för kommun eller landsting. 😉

 • Nollråtta skriver:

  Det är en usel idé, av följande anledningar:
  1) Många SKA faktiskt till KTH, Östermalm, Gärdet etc. Dessa kommer då Östra Station försvinner, få en mycket längre resväg med byte vid Odenplan eller T-Centralen.

  2) Området vid City är redan fullt av tunnlar, så för att få plats med Roslagsbanans ändstation, måste den läggas mycket djupt. Det betyder att det tar minst fem minuter att ta sig upp till markytan för byten, dvs man vinner inte många minuter mot att som idag byta vid Östra för att ta sig till City.

  Svara Report comment
 • Göran skriver:

  Jag tycker att det är mycket bra ide att förlänga Roslagsbanan till Stockholms city. Då kommer t.ex bilåkandet att minska och det blir ännu mer attraktivt att åka kollektivt. Att finansiera runt 7 miljarder i ett infrastrukturprojekt av den här typen är ingen stor sak för aktörerna då det är mkt långa avskrivningar och låga räntor vi pratar om. Så jag ger 100% stöd till detta projekt! Sedan är det inget som hindrar att man drar ut tunnelbanan från Mörby till Täby centrum ändå. Det behövs fler resealternativ redan idag

  Svara Report comment
 • Lokalpartist i Österåker . skriver:

  Är mycket tveksam om nyttan motsvarar denna höga kostnad. Projektet drivs nog hårdast av Täby som inte vill dra ut T-banan.
  Anser att T-baba till Täby c eller Arninge C är mer optimalt och behåll Roslagsbanan dragning som den är!

  Svara Report comment
 • Leif skriver:

  Ser att i Österåker ska varje skattebetalare bidra med ca 15.000 kr, tror att få frivilligt skulle betala de pengarna för den förändringen. Tveksam till om ens de som får nytta av förändringen tycker det är värt de pengar som de själva får bidra med.

  Svara Report comment
 • Uffe skriver:

  Jag tycker inte att det är någon mening med att betala 7,1 miljarder för ett hål i marken, särskilt som sjukvård och äldreomsorg behöver pengarna bättre.
  De som bor längs banan visste hur den gick när man flyttade in, och de flesta tyckte nog att det passade bra. För mig är det ingen fördel att komma till Odenplan, tvärt om.

  Svara Report comment
 • Karlsson skriver:

  Hela nordostsektorn kan omöjligen tjäna på att Roslagsbanan läggs om. De allra flesta åker buss och dessutom samtliga som kommer att åka från de nya områdena.

  Dessa och de som kommer att bo längs en utbyggd tunnelbana har mer att tjäna på just en utbyggd tunnelbana.

  Det är bara fåtalet som åker med Roslagsbanan som kan ha något att tjäna på att den läggs om och inte ens alla av dessa. Rätt många skall i själva verket till KTH och resten av Östermalm och även de förlorar.

  Svara Report comment
 • Andreas skriver:

  Om roslagsbanan byggs in till centrala stockholm så har alla som bor längs med Roslagsbanan åtkomst till hela tunnelbane- och pendeltågsnätet med endast ett byte, mot dagens två. Om tunnelbanan bara förlängs till Täby istället så får ju resenärerna som bor längs med Roslagsbanan fortsätta byta två gånger och endast de som bor vid tunnelbanan slipper göra detta. Hela nordostsektorn tjänar ju på att man tar vara på befintlig infrastruktur och förlänger det in till centrum. Dessutom har man redan renoverat banan flera gånger om och nu beställt nya tåg för att göra trafiken tätare.

  Svara moderated
 • Fundersam skriver:

  Varför bygger man inte ut tunnelbanan från Mörby till Täby istället? Det skulle ju minska infartstrafiken från Täby/Danderyd. Det byggs ju väldigt mycket bostäder i Täby men samtidigt utökas inte infrastrukturen. Roslagsbanans resenärer kan ju istället hoppa av vid Universitetet och åka med tunnelbana därifrån.

  Svara Report comment
 • Anonym skriver:

  Vore bättre att förlänga Röda tunnelbanelinjen till Täby och Arninge. Med Täbys och övriga norrorts expansion kommer tågen inte att räcka och med t-banan kommer man till T-centralen. Förenklad övergång till tunnelbanan kan behövas för dem som åker tåg.

  Svara Report comment
 • Margareta skriver:

  Jag förstår inte vitsen med att gräva ner banan. En bättre förbindelse mellan T-bana och plattformar för tågen är bättre. Onödiga pengar. Satsa på att förbättra bussförbindelser istället. Ska sedan T-banan gå till Täby ( om den nu ska göra det) så finns det bättre resealternativen än Roslagsbanan. Banan ligger inte i de mest befolkade delarna heller. Man måste åka till stationerna med bil el buss.

  Svara Report comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>