Ska Östra station rivas?

Foto: okänd

Stationsbyggnadens framtid är osäker. Enligt planerna skall den upphöra att fungera som station, men något rivningsbeslut tycks ännu inte vara fattat.

Vi har ambitionen att uppdatera det här inlägget i takt med att vi blir klokare på vad som har beslutats.

Vad kan man annars göra med pengarna?

Förlängningen av Roslagsbanan till Centralen kommer enligt planerna att kosta 7,1 miljarder.

De här pengarna kan naturligtvis används till vad som helst. Politikerna prioriterar. Kommunpolitikerna avgör (har avgjort) om kommunernas andel av kostnaderna är bästa sättet att använda pengarna. Regionpolitkerna har i första hand att besluta om en avvägning mellan sjukvård och kollektivtrafik, och sedan om avvägningar inom de båda områdena.

Även staten behöver prioritera sina pengar. De två miljarderna från trängselskatten kan i praktiken användas till vad som helst. Den här tråden handlar om frågan om en förlängning av Roslagsbanan är bästa sättet att använda 7,1 miljarder kronor.

Kostnaderna, som då beräknades till 6,5 miljarder, fördelar sig över åren på följande sätt (se Ramavtal 6 – Bilaga 1, Tabell 1.2):

ÅrMiljoner
192
2275
3275
4366
5641
6824
7824
8824
9732
10641
11641
12365
Totalt6 500

Hela bilden av hur mycket som betalas av vilka över åren återges inte här, men hittas i Ramavtal 6 – Bilaga 1, Tabell 2.3. Det enda som alla pengarna har gemensamt är att de kommer från någon som betalar skatt eller trängselavgift.

Man kan dock lägga märke till några belopp. Drygt två miljarder kommer från trängselskatten och en miljard kommer från Regionen (f.d. landstinget). Närmare två miljarder kommer från kommunerna i avtalet och drygt en miljard kommer från staten.

.

Foto: okänd

Arbetet med förlängningen

Den här sidan handlar om det praktiska arbetet med att verkställa det beslut om Roslagsbanans förlängning till City som har fattats.

Information från samhället

Det finns många aspekter på den här frågan. Enligt ramavtalet (se inlägget “En bra idé…), Punkt 9.4 ska “Parterna ska gemensamt verka för att allmänheten får den information som behövs i samband med genomförandet av Projketet. Landstinget [Regionen] har huvudansvar för att upprätta en kommunikationsplan i samråd med övriga Parter.”

Denna kommunikationsplan är i skrivande stund (8 augusti 2020) inte framställd.

Organisationen för genomförandet

Regeringen har den 27 juni 2019 utsett 2019 Catharina Håkansson Boman till ordförande för samtliga styrelser. Catharina Håkansson Boman efterträder Hans Rode som var utsedd till ordförande från 2014 fram till juni 2019. Trafikverket har fått i uppdrag att bistå med sekretariat.

Hur utvecklas arbetet?

Vi skall försöka bli klokare i denna fråga med tiden.

Livet under byggnadstiden

En tredje frågeställning är hur livet för de boende längs banan kommer att gestalta sig under de år som man bygger. Vi skall även försöka ta reda på hur man har tänkt här.

.

Vem kom på förlängningsidén?

Under den här rubriken frågar vi oss vem som ursprungligen kom på idén att dra om Roslagsbanan från Universitetet till Centralen via Odenplan.

Svaret finns till synes i Banverkets utredning år 2008, sidan 37.

På den här sidan kan dock frågan diskuteras.

Foto: Ulf Lövenstierne

Kommer kostnaden för förlängningen att hålla?

Kostnaden för förlängningen av Roslagsbanan till City är nu beräknad till 7,1 miljarder. Det finns dessutom en fördyringsreserv om 2,1 miljarder. Fördyringsreserven skall dock delas med två andra projekt.

Den här tråden handlar om risken för att projektet blir dyrare än de avsatta 7,1 miljarderna. Om någon vill ha ett större dokument inlagt så kontakta Admin. Vi kan då försöka lägga in dokumentet här.

Foto: Håkan Trapp

Förlängningsmotståndare

Under den här rubriken är alla motståndare till Roslagsbanans förlängning välkomna att göra inlägg. De kommer då sannolikt att bemötas av anhängare till tanken.

Om någon vill publicera ett större material, kontakta Admin så skall vi se om vi kan lägga in det.

Förlängningsanhängare

Under den här rubriken är alla anhängar till idén att förlänga Roslagsbanan välkomna att göra inlägg.

Kontakta Admin om Du vill publicera ett större material här, så skall vi se om vi kan lägga in det.

Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Stockholms östra.

Samtiga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp vårt intryck av partiets hållning och olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Vänsterpartiet

Vänsterpartiet har tillhört oppositionen under den tid som beslutet om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och lägga ned Stockholms östra, har tagits fram. Som helhet verkar Vänsterpartiet ha varit kritiskt till förlängningen.Region Stockholm

Trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2019

Vid ”Trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2019 kl. 8.30” gjorde Vänsterpartiet nedanstående särskilda uttalande:

Närvarande från V:              Anne Sehlin, Maria Mustonen

SÄRSKILT UTTALANDE, 2019-10-22, kl. 08:30 TN 2019–1098

Ärende 4

Godkännande av överenskommelser avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Kollektivtrafikobjekten i Sverigeförhandlingen

Vänsterpartiet har länge drivit på för att få spårväg syd på plats och ser därför mycket positivt på att man nu kommit fram till en överenskommelse som möjliggör ett tidigareläggande av planeringen för Spårväg syd.

Däremot har vi aldrig förespråkat förlängningen av Roslagsbanan till City, och ser det inte som rimligt att prioritera den i det nu rådande ansträngda ekonomiska situationen med många andra stora och viktiga investeringar på gång. Varför ska Roslagsbanan dras i kostsamma tunnlar in till T-centralen?

Om man nu ska lämna Östra station och bygga tunnel, varför inte nöja sig med att dra den fram till Odenplan som är en knutpunkt för pendeltåg, tunnelbana och bussar?

Varför inte skapa en slutstation för Roslagsbanan och knutpunkt med tunnelbanan längre ut längs röda linjen, om man vill komma åt marken vid Östra station? Vi i Vänsterpartiet ser alla dessa alternativ som mer fördelaktiga än att dra Roslagsbanan ända in till City. Därför hade vi gärna sett att möjligheten att omförhandla denna del av Sverigeförhandlingarna hade undersökts.

Till dokumentet

Tillbaka

Foto: Peter Bjurström

Roslagsbanan till City: En bra idé?

Vad tycker partierna? Klicka på respektive parti för att se deras åsikt. Sammanfattning (M) (Kd) (L) (C) (S) (V) (MP) (SD)

Gå direkt till debatten

Inledning

Beslutet att dra om Roslagsbanan grundlades under den så kallade Sverigeförhandlingen. Förhandlingen mynnade ut i ett stort infrastrukturpaket, med bland annat höghastighetståg mellan storstäderna. Sverigeförhandlingen ledde till en stor rapport, där det finns ett utkast till det avtal som blev grunddokument för Roslagsbanans förlängning. Avtalet presenteras nedan.

Avtalet hade föregåtts av utredningarna:

Spårbunden kollektivtrafik – Banverket 2008

Trafikförvaltningen SLL, Rapport 2014-02-03 (255 sidor)

De viktigaste aktörerna i beslutet om att förlänga Roslagsbanan är:

 • Staten
 • Region Stockholm (f. d. landstinget)
 • Stockholms stad
 • Täby kommun
 • Vallentuna kommun
 • Österåkers kommun

Danderyds kommun har valt att stå utanför uppgörelsen.

Avtalet

Det viktigaste dokumentet för Roslagsbanan kallas Ramavtal 6 – Storstad Stockholm. Det består av fyra delar som är av intresse för Roslagsbanan.

 1. Ramavtal 6 – Storstad Stockholm
 2. Bilaga 1 – Finansieringsplan
 3. Bilaga 2 – Specifikation inkl tidplan
 4. Objektsavtal – Roslagsbanan till City

Avtalet innefattar, förutom Roslagbanans förlängning tunnelbanestation Hagalund, tunnelbana Älvsjö-Fridhemsplan och spårväg Syd. De övriga projekten kommer inte att behandlas på denna sajt.

Den 21 april 2017 undertecknades Ramavtal 6 – Storstad Stockholm. De som undertecknade var finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Karin Wanngård (S) för Stockholms stad, Iréne Lundqvist Svenonius (M) och Kristoffer Tamsons (M) för Stockholms läns landsting (nuvarande Region Stockholm), [svårläsligt] och [svårläsligt] för Staten genom Sverigeförhandlingen, Leif Gripestam (M) för Täby kommun, Parisia Liljestrand (M) för Vallentuna kommun och Michaela Fletcher (M) för Österåkers kommun.

Samma personer undertecknade samma dag Objektavtal – Roslagsbanan till City.

Avtalet säger att när förlängningen är genomförd kommer Roslagsbanan inte längre att trafikera sträckan Universitetet – Stockholms östra. Det säger vidare att befintlig tunnelbanestation vid Universitet ska fortsatt användas.

Vad som händer med byggnaden Östra station i det här läget står inte helt klart för oss som arbetar med sajten. Vi har lagt upp frågan som en separat del: Ska Östra station rivas?.

Tidplan

Ramavtal 6 – Storstad Stockholm innehåller en grov tidplan.

ÅrAktivitet
1-3Planering, affärsstrategi upphandling konsulter utredning och tillåtlighetsprövning.
2-4Systemhandling/projektering (fortsätter i reducerad omfattning till och med år 9).
1-5Tillståndsprocesser.
3Upphandling huvudentrepenader.
4-11Förberedande arbeten samt Produktion.
7-10Produktion depå respektive fordon.
12Driftsättning
12Trafikstart

År 1 skulle ursprungligen ha varit 2026. Det är nu framflyttat till År 2020. Beslutet om tidigareläggning dokumenterades i ett avtal som staten, Region Stockholm och de medverkande kommunerna undertecknade den 14 oktober 2019. Region Stockholm fattades beslut om tidigareläggningen vid ett fullmäktigemöte 19-20 november 2019. (Protokoll, se sidan 11)

Finansiering

Avtalet innehåller information om finansieringen av förlängningsprojektet (miljoner kronor):

Statlig medfinansiering1 435
Trängselskatt2 119
Kommunal medfinansiering
Stockholms stad275
Täby kommun836
Vallentuna kommun394
Österåkers kommun418
Stockholms läns landsting1 023
Summa6 500

Enligt huvudavtalet (punkt 6.2) finns en gemensam riskreserv, som skall användas vid eventuella fördyringar av något projekten. Riskreserven var satt till 2,1 miljarder.

Staten, Stockholms läns landsting (Region Stockholm) och Stockholms stad tog huvuddelen av riskreserven. Täby kommun tog 77 miljoner, Vallentuna 36 och Österåker 39.

Kostnaderna

Förlängningen av Roslagsbanan till City kommer enligt planerna att kosta 7,1 miljarder.

De här pengarna kan naturligtvis används till vad som helst. Politikerna prioriterar. Kommunpolitikerna avgör (har avgjort) om kommunernas andel av kostnaderna är bästa sättet att använda pengarna. Regionpolitikerna har i första hand att besluta om en avvägning mellan sjukvård och kollektivtrafik, och sedan om avvägningar inom de båda områdena.

Även staten behöver prioritera sina pengar. De två miljarderna från trängselskatten kan i praktiken användas till vad som helst. Den här tråden handlar om frågan om en förlängning av Roslagsbanan är bästa sättet att använda 7,1 miljarder kronor.

Kostnaderna, som då beräknades till 6,5 miljarder, fördelar sig över åren på följande sätt (se Ramavtal 6 – Bilaga 1, Tabell 1.2):

ÅrMiljoner
192
2275
3275
4366
5641
6824
7824
8824
9732
10641
11641
12365
Totalt6 500

Hela bilden av hur mycket som betalas av vilka över åren återges inte här, men hittas i Ramavtal 6 – Bilaga 1, Tabell 2.3. Det enda som alla pengarna har gemensamt är att de kommer från någon som betalar skatt eller trängselavgift.

Man kan dock lägga märke till några belopp. Drygt två miljarder kommer från trängselskatten och en miljard kommer från Regionen (f.d. landstinget). Närmare två miljarder kommer från kommunerna i avtalet och drygt en miljard kommer från staten.

Bostadsbyggande

En central punkt i Sverigeförhandlingen och Ramavtal 6 är att de deltagande kommunerna skall bygga bostäder i utbyte mot att staten är med och finansierar. Totalt sett rör det sig 29 370 nya lägenheter. (Objektavtalet, Punkt 3.4.)

Stockholms stad skall bygga 500 bostäder, Täby kommun 16 200, Vallentuna kommun 5 650 och Österåkers kommun 7 020 bostäder. (Objektavtalet, Punkt 4.2.)

Några avtalspunkter

Avtalen som helhet kan läsas i länkarna, men några punkter kan uppmärksammas.

I Ramavtal 6 – Huvudavtalet sägs:

 • “Syftet med Sverigeförhandlingens uppdrag är dels att analysera behoven av åtgärder i storstadens transportinfrastruktur på ett sätt som maximerar deras samhällsekonomiska lönsamhet dels identifiera kostnadseffektiva åtgärder som leder till en förbättrad tillgänglighet och ett ökat bostadsbyggande i framförallt storstäderna med fokus på resurseffektivitet, hållbarhet och förtätning.” (Punkt 2.4)
 • “Uppskattning och kvantifieringar av nyttor utgör dock inte avtalsinnehåll och om gjorda antaganden om nyttor inte infrias medför detta inte att ingångna avtal skall justeras.” (Sista meningen, Punkt 2.5.)
 • “Parterna ska gemensamt verka för att allmänheten får den information som behövs i samband med genomförande av Projektet. Landstinget [Regionen] har huvudansvar för att upprätta en kommunikationsplan i samråd med övriga Parter.” (Punkt 9.4.) Mer om kommunikationsplanen här. Ett exempel på en kommunikationsplan från ett annat projekt finns här.

Region Stockholm och kommunerna godkänner

För att avtalet skulle bli giltigt krävdes godkännanden av fullmäktige i landsting [Regioner] och kommuner samt Regeringen och Riksdagen. Dessa godkännanden kom under hösten 2017. (Se “Dokument” i övre listan.)

Hur mycket är 7,1 miljarder?

Den nuvarande bedömningen av kostnaden, 7,1 miljarder, kan jämföras med den totala omsättningen för Region Stockholm och dess bolag (Regionkoncernen) som var 106,5 miljarder år 2019.

Det kan vara mer givande att titta på regionens tillgångar (balansräkningen). I slutet av år 2019 hade regionkoncernen 123,6 miljarder i anläggningstillgångar (tillgångar med lång varaktighet). Summan av regionkoncernens lång- och kortfristiga skulder var vid samma tid 89,5 miljarder.

Allt enligt Region Stockholms årsredovisning för 2019 (sid. 87 och 88).

Bilden är från sommaren 1967. Östra station ligger längst till höger i bilden.
Foto: okänd
Foto: Peter Bjurström
Måndagen den 14 oktober 2019 undertecknades ett avtal som innebär att förlängningen av Roslagsbanan till Stockholms City via Odenplan tidigareläggs med sex år [från 2026 till 2020]. På bilden syns de som undertecknade avtalet, Michaela Fletcher, Österåker (M), Erik Andersson, Täby (M), Kristoffer Tamsons, Region Stockholm (M), Parisa Liljestrand, Vallentuna (M), Tomas Erikssson, Stockholms stad (MP) och Anna König Jerlmyr, Stockholms stad (M)
Foto: Region Stockholm
Foto: Peter Bjurström
Foto: Peter Bjurström
Foto: Peter Bjurström

Arbetet med förlängningen

Information från samhället

Det finns många aspekter på den här frågan. Enligt ramavtalet (se inlägget “En bra idé…), Punkt 9.4 ska “Parterna ska gemensamt verka för att allmänheten får den information som behövs i samband med genomförandet av Projketet. Landstinget [Regionen] har huvudansvar för att upprätta en kommunikationsplan i samråd med övriga Parter.”

Denna kommunikationsplan är i skrivande stund (8 augusti 2020) inte framställd.

Organisationen för genomförandet

Regeringen har den 27 juni 2019 utsett 2019 Catharina Håkansson Boman till ordförande för samtliga styrelser. Catharina Håkansson Boman efterträder Hans Rode som var utsedd till ordförande från 2014 fram till juni 2019. Trafikverket har fått i uppdrag att bistå med sekretariat.

Hur utvecklas arbetet?

Vi skall försöka bli klokare i denna fråga med tiden.

Livet under byggnadstiden

En tredje frågeställning är hur livet för de boende längs banan kommer att gestalta sig under de år som man bygger. Vi skall även försöka ta reda på hur man har tänkt här.