Här presenteras partiernas uppfattningar i frågan om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och att lägga ned Stockholms östra.

Samtliga partier har getts möjlighet att sända in material till sidan. Som start har vi lagt upp vårt intryck av partiets hållning och olika inlägg i tidigare debatter som vi tror visar partiets inställning i frågan.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna har tillhört oppositionen under den tid som beslutet om att förlänga Roslagsbanan till Centralen, och lägga ned Stockholms östra har tagits fram. Som helhet kan man ana en viss kritik mot förlängningen från Socialdemokraterna.

Vi presenterar ett särskilt uttalande från ett sammanträde i Trafiknämnden Region Stockholm som en bild av Socialdemokraternas inställning i frågan.

Region Stockholm

Trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2019

Vid ”Trafiknämndens sammanträde den 22 oktober 2019 kl. 8.30” gjorde Socialdemokraterna nedanstående särskilda uttalande:

Närvarande från S:              Jens Sjöström, Ayla Eftekhari och Bawer Kevir

SÄRSKILT UTTALANDE, 2019-10-22, kl. 08:30 TN 2019–1098

Ärende 4

Godkännande av överenskommelser avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för Kollektivtrafikobjekten i Sverigeförhandlingen

Socialdemokraterna är positiva till att planeringsskedet i utbyggnaderna inom ramen för Sverigeförhandlingen tidigareläggs. Samtidigt är det ett oroväckande tecken att en sådan överenskommelse tagit två och ett halvt år att genomföra efter att avtalet slöts. Socialdemokraternas ambition är både tidigarelagt planeringsstart och tidigarelagt byggstart. Utbyggnad av kollektivtrafiken tar tid och kollektivtrafiken behöver möta upp den starka befolkningstillväxten i Stockholm. En tidigare planeringstart är dessutom viktig för att kunna identifiera den tekniska genomförbarheten i projekten. Spårväg syd är i detta avseende relativt väl studerad tidigare.

Förlängningen av Roslagsbanan möter större tekniska utmaningar då den både behöver passera röd linje och norra länken under mark samt passa med citybanan utan att hamna allt för djupt.

En för djup lokalisering riskerar att ge långa bytestider och mindre nytta. De tekniska förutsättningarna är också avgörande för kostnaden. Region Stockholms investeringsbudget är mycket ansträngd. Även på sjukvårdssidan finns stora behov av investeringar. Kapitalkostnaderna pressar såväl sjukvården som trafikens driftkostnader, detta i en räntemiljö där räntorna konstant sjunkit de senaste 10 åren. Högre räntekostnader kommer att innebära ett ökat tryck på driften.

Vi har därför tidigare förslagit ett en analys av de ekonomiska ramarna framåt ska göras för att ge en upplysande bild av möjligheterna att faktiskt tidigarelägga investeringarna, inte bara planeringen. Detta har fortfarande inte gjorts vilket är mycket oroande.

Region Stockholms investeringsbudget fortsätter växa och det saknas svar på hur stor den kan bli.

Vi oroas av det bakvända ekonomiska resonemang som framförs i tjänsteutlåtandet; att det är ekonomiskt fördelaktigt att genomföra en investering så snart som möjligt. man bygger på att kostnaden för infrastrukturprojekt ökar mer än KPI historiskt. Vad avses här med historisk? Efterfrågan kan som bekant variera i två riktningar. Under långvarig lågkonjunktur skulle effekten lika gärna kunna vara den motsatta, att investeringskostnaden blir lägre ju senare en investering görs.

Trafikförvaltningens investeringar leder i de flesta fall inte till vinster, utan till ökad samhällsnytta och ökade driftskostnader. Vi menar att den Region Stockholms investeringsbeslut inte bör bygga på spekulation om konjunkturen utan analyser av de egna ekonomiska ramarna, investeringskostnaden och kommande driftskostnader.

Till dokumentet

Tillbaka

Dela